Header Betalningspåminnelse

Den här rapporten visar en eller flera betalningspåminnelser. En betalningspåminnelse skickas ut till kunden för att påminna denne om att ert företag har utestående kundfakturor som har förfallit till betalning och som kunden inte har betalat ännu.

Ni skriver betalningspåminnelser genom att ni markerar en eller flera kundfakturor under fliken förfallna och trycker på knappen "Skriv ut påminnelse för valda kundfakturor". Betalningspåminnelser kan skrivas ut på både svenska och engelska.

När ni har skrivit ut betalningspåminnelser kommer ni att få en fråga om ni vill registrera påminnelserna, om ni svarar ja kommer kravräknaren räknas upp för varje kundfaktura som det har skapats en påminnelse för.

Följande fält finns i den här rapporten:


Påminnelsedatum
Här visas datumet då betalningspåminnelsen skapades och utfärdades.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt kundregistret, den adress dit betalningspåminnelsen skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här betalningspåminnelsen.

Påminnelseavgift
Här visas påminnelseavgiften för den här betalningspåminnelsen enligt företagsinställningarna.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som betalningspåminnelsen är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här betalningspåminnelsen.

Fakturanummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera varje kundfaktura som ingår i betalningspåminnelsen.

Fakturadatum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Förfallodatum
Här visas datumet då kundfakturan förfaller till betalning, datumet då kundfakturan ska vara betald.

Antal dagar
Här visas antalet dagar som förlupit mellan påminnelsedatum och förfallodatum.

Krav nr
Här visas antalet betalningspåminnelser som inklusive den här betalningspåminnelsen har skapats för kundfakturan.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan i procent för kundfakturan, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas på kvarvarande saldo.

Saldo
Här visas kundfakturans kvarvarande saldo angiven i betalningspåminnelsens valuta när inbetalningar och krediteringar har dragits av från kundfakturans totalsumma.

Ränta
Här visas total ränta i monetära termer angivet i betalningspåminnelsens valuta för kundfakturan beräknad utifrån antalet förseningsdagar, dröjsmålsränta och saldo.

Påminnelseavgift
Här visas ackumulerad påminnelseavgift för den här betalningspåminnelsen och tidigare betalningspåminnelser som har inkluderat någon av de kundfakturor som inkluderas i den här betalningspåminnelsen. Beräknas som påminnelseavgift multiplicerat med kravnummer för den kundfaktura som har högst antal krav.

Dröjsmålsränta
Här visas total monetär ränta för alla kundfakturor som ingår i den här betalningspåminnelsen.

Förfallet belopp
Här visas totalt saldo för alla kundfakturor som ingår i den här betalningspåminnelsen.

Total fordran
Här visas total monetär fordran på kunden enligt den här betalningspåminnelsen angivet i efterföljande valuta. Beräknas utifrån ackumulerad påminnelseavgift, dröjsmålsränta och förfallet belopp.

Påminnelsetext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för betalningspåminnelsen hämtat från företagsinställningarna.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där ni har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida