Header Skapa inbetalning

I det här formuläret registrerar ni nya inbetalningar. En inbetalning är en betalning från kund av en till kunden utställd kundfaktura. Ni tar bort inbetalningsrader genom att markera inbetalningsraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall registrera en ny inbetalning:


Inbetalningsuppgifter
Inbetalningsnummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inbetalning.

Betalningsdatum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för inbetalningen, det datum på inbetalningen inkom på ert bank- eller plusgirokonto. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Beskrivning
Här kan ni skriva in en beskrivande text för inbetalningen.

Fakturanr
Här skriver ni in eller väljer en kundfaktura för att registrera en inbetalning för den här kundfakturan.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Fakturakurs
Här visas valutakursen för kundfakturan då den här kundfakturan skapades och utställdes till kund.

Fakturabelopp
Här visas kvarvarande saldo för kundfakturan angivet i kundfakturans valuta, ni kan här skriva in inbetalt belopp angivet i kundfakturans valuta.

Betalkurs
Här skriver ni in valutakursen vid betalningstillfället i framförvarande angiven valuta. Betalkursen anges som antalet enheter av redovisningsvalutan som måste betalas för en enhet av kundfakturans valuta vid inbetalningstidpunkten. Betalkursen måste anges för att kursdifferens ska kunna beräknas och bokföras.

Betalningsbelopp
Här visas betalningsbeloppet angivet i redovisningsvalutan, beräknas utifrån och påverkas av ändringar i "Fakturabelopp" och "Betalkurs". Ni kan här skriva in ett betalningsbelopp i redovisningsvalutan men då påverkas inte "Fakturabelopp" eller "Betalkurs" utan endast fältet "Differens".

Kursdifferens
Här visas valutakursdifferensen som uppstår på grund av skillnader mellan betalkurs och fakturakurs. Kursdifferensen beräknas utifrån fakturabelopp, betalkurs och fakturakurs. En positiv kursdifferens visar på en valutakursvinst och en negativ kursdifferens visar på en valutakursförlust.

Differens
Här visas differensen mellan "Betalningsbelopp" och ("Fakturabelopp" * "Betalkurs"). Den här differensen kan uppstå tillexempel på grund av att kunden även har betalat påminnelseavgifter. "Differens" bokförs inte automatiskt och ni måste därför manuellt bokföra den här differensen under fliken "Differens".

Summa
Här visas totalt inbetalt belopp för hela inbetalningen, beräknas som summan av ("Fakturabelopp" * "Betalkurs").

Konton
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här inbetalningen eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Differens
Här kan ni manuellt bokföra den differens som uppstått på grund av skillnader mellan "Betalningsbelopp" och ("Fakturabelopp" * "Betalkurs") under fliken "Inbetalningsuppgifter". Den här skillnaden kan uppstå tillexempel på grund av att kunden även har betalat in påminnelseavgifter. De konteringsrader som ni lägger till här visas sedan under fliken "Kontering".

Konto
Här skriver ni in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan.

Debet
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kontering
Här visas hur den här inbetalningen kommer att bokföras i inbetalningsjournalen, och hur den här inbetalningen kommer påverka den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget när inbetalningsjournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här inbetalningen. Ni kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton" för "Kundfordran", "Inbetalning", "Valutakursvinst" och "Valutakursförlust".

Konto
Här visas ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan.

Debet
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Inbetalningen är bokförd
Den här kryssrutan är ikryssad om inbetalningen blivit utskriven i en inbetalningsjournal och bokförd enligt inbetalningsjournalens bokföringsunderlag.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida