Header Kopiera leverantörsfaktura

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en kopierad leverantörsfaktura. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en kopierad leverantörsfaktura:


Fakturauppgifter
Fakturanr
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en leverantörsfaktura.

Inköpsorder nr
Här visas det eller de inköpsordernummer som leverantörsfakturan baseras på. Är det här fältet tomt betyder det att fakturan inte har skapats utifrån inköpsorderformuläret.

Leverantör
Här kan ni välja en redan registrerad leverantör för leverantörsfakturan och få data om leverantören hämtad till leverantörsfakturan. Ni måste ha skapat leverantören i leverantörsregistret innan ni kan skapa en leverantörsfaktura för leverantören.

OCR/Referens nummer
Här skriver ni in OCR-numret eller fakturanumret på leverantörsfakturan.

Fakturadatum
Här skriver ni in eller väljer ett fakturadatum enligt uppgift på leverantörsfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Förfallodag
Här skriver ni in eller väljer det datum då leverantörsfakturan senast ska vara betald enligt uppgift på leverantörsfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Valuta
Här väljer ni valuta för leverantörsfakturan enligt uppgift på leverantörsfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för valuta. När ni väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Valutakurs
Här skriver ni in valutakursen på fakturadatum för leverantörsfakturan då fakturan är utställd i en valuta skild från redovisningsvalutan. Ni skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan ni måste betala för en enhet av valutan som är angiven i fakturan.

Moms totalt
Här skriver ni in totalt monetärt värde för moms i den valuta som gäller för leverantörsfakturan enligt uppgift på leverantörsfakturan.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Ni kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Inköpsspris
Här visas produktens inköpspris om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om inköpspris saknas. Inköpspris används tillsammans med enhetsfrakt för beräkning av lagervärde.

Enhetsfrakt
Här visas produktens fraktkostnad per enhet om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här enhetsfrakten eller skriva in ett eget värde om enhetsfrakt saknas. Enhetsfrakt används tillsammans med inköpspris för beräkning av lagervärde.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter av produkten som är med i leverantörsfakturan. Det antal ni fyller i här ökar antalet i lager för produkten om produkten är en lagervara och checkrutan för "Lagerför" är ikryssad.

Enhet
Här visas produktens enhet om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från inköpspris och antal.

Konto
Här visas inköpskontot för produkten om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja ett annat konto, skriva in ett nytt konto eller välja ett nytt konto om kontonummer saknas. Kontonumret visar på hur produktraden skall bokföras.

Resultatenhet
Här kan ni skriva in eller välja en resultatenhet för produktraden, det här har betydelse för vilken resultatenhet produktraden skall bokföras på.

Projekt
Här kan ni skriva in eller välja ett projekt för produktraden, det här har betydelse för vilket projekt produktraden skall bokföras på.

Konton
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Manuell kontering
Här kan ni manuellt bokföra affärshändelser som inte har med kostnader att göra. Tillexempel kan ni här bokföra utgående- och ingående moms vid inköp av varor eller tjänster från annat EU-land än Sverige.

Konto
Här skriver ni in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan.

Debet
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kontering
Här visas hur den här leverantörsfakturan kommer att bokföras i leverantörsfakturajournalen, och hur den här leverantörsfakturan kommer påverka den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget när leverantörsfakturajournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här leverantörsfakturan. Ni kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton" för "Leverantörsskuld" och "Ingående moms".

Konto
Här visas ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan

Debet
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här visas ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här visas ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.

Leverantörsfakturan är bokförd
Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit utskriven i en leverantörsfakturajournal och bokförd enligt leverantörsfakturajournalens bokföringsunderlag.

Leverantörsfakturan är betalad genom bankgirocentralen
Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit betald genom att en LB-fil har skapats för leverantörsfakturan.

Lagerför
Kryssa i den här rutan om ni vill att produkterna i leverantörsfakturan skall vara med i lagerberäkningen för antalet i lager.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida