Header Ändra periodfaktura

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en periodfaktura. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en periodfaktura:


Fakturauppgifter
Fakturanummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en periodfaktura.

Kundnummer
Här kan ni välja en redan registrerad kund för kundfakturan och få data om kunden hämtad till kundfakturan. Ni behöver inte välja en kund i uppslagskolumnen utan kan ändå skapa en kundfaktura.

Kundnamn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn.

Vår kontaktperson
Här skriver ni in ert företags kontaktperson för frågor när det gäller den här kundfakturan.

Er kontaktperson
Här skriver ni in kundens kontaktperson för frågor när det gäller den här kundfakturan.

Fakturadatum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för kundfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Förfallodag
Här skriver ni in eller väljer ett datum då kundfakturan senast ska vara betald. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för kundfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för kundfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för kundfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Valuta
Här väljer ni valuta för kundfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen näst längst till höger om textfältet för valuta. När ni väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan. Med hjälp av miniräknaren längst till höger om textfältet för valuta kan ni räkna om priserna i "Enhetspris" i hela kundfakturan till vald valuta. Ni måste ha angett en redovisningsvaluta i företagsinställningarna och valt en valuta för kundfakturan.

Valutakurs
Här skriver ni in valutakursen på fakturadatum för kundfakturan då fakturan ställs ut i en valuta skild från redovisningsvalutan. Ni skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan ni måste betala för en enhet av valutan som är angiven i fakturan.

Lägg automatiskt till nya kunder och produkter i kund- och produktregister
Kryssa i den här rutan om ni vill att en tillagd kund eller tillagda produkter i kundfakturan som inte redan finns i respektive register skall läggas till i dessa register automatiskt.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Ni kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Enhetspris
Här visas produktens enhetspris om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om enhetspris saknas.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som ska vara med i kundfakturan.

Enhet
Här visas produktens enhet om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Rabatt
Här visas en radrabatt i procent om ni valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här rabatten eller skriva in en egen rabatt om rabatt saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från enhetspris, antal och rabatt.

Moms
Här visas produktens momssats om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja en annan momssats genom att dubbelklicka i fältet.

Konto
Här visas försäljningskontot för produkten om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja ett annat konto, skriva in ett nytt konto eller välja ett nytt konto om kontonummer saknas. Kontonumret visar på hur produktraden skall bokföras.

Resultatenhet
Här kan ni skriva in eller välja en resultatenhet för produktraden, det här har betydelse för vilken resultatenhet produktraden skall bokföras på.

Projekt
Här kan ni skriva in eller välja ett projekt för produktraden, det här har betydelse för vilket projekt produktraden skall bokföras på.

Periodfaktura
Första faktureringsdatum
Här skriver ni in eller väljer ett datum då den första kundfakturan skall skapas och utfärdas. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Beskrivning
Här kan ni skriva in en text för att beskriva vad den här periodfakturan avser.

Fakturaintervall i månader
Här kan ni skriva in en siffra som anger efter hur många månader nästkommande kundfaktura skall skapas och utfärdas.

Antal fakturor
Här anger ni det antal kundfakturor som skall skapas för den här periodfakturan.

Lägg till perioden som en rad i fakturan
Kryssa i den här rutan för att visa varje periods start- och slutdatum på de skapade kundfakturorna.

Första datum i perioden
Här skriver ni in eller väljer ett datum för första dagen i perioden för första kundfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Sista datum i perioden
Här skriver ni in eller väljer ett datum för sista dagen i perioden för första kundfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Kunduppgifter
Fakturaadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Fakturaadress: Adress
Här visas kundens postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Fakturaadress: Postort
Här visas kundens postort för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Fakturaadress: Land
Här visas kundens land för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Leveransadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Leveransadress: Adress
Här visas kundens postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Leveransadress: Postort
Här visas kundens postort för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Leveransadress: Land
Här visas kundens land för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Fakturatext
Här visas fakturatexten från företagsinställningarna, ni kan ändra den här standardtexten för den här kundfakturan eller skriva in en ny text om fakturatext saknas.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan hämtad från företagsinställningarna, ni kan ändra den här dröjsmålsräntan för den här kundfakturan eller skriva in en ny dröjsmålsränta om dröjsmålsränta saknas.

Ert order/avtalsnr
Här kan ni skriva in kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta kundfakturan från ert företag till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

EU-försäljning varor
Kryssa i den här rutan om den här kundfakturan avser försäljning och leverans av varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Kryssa i den här rutan om den här kundfakturan avser försäljning till ett annat EU-land utanför Sverige där ert företag är mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och ert företag säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Konton och moms
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Momsfri
Kryssa i den här rutan om er försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Kontering
Här visas hur den här kundfakturan kommer att bokföras i fakturajournalen, och hur den här kundfakturan kommer påverka den totala bokföringsposten när bokföringsunderlaget för fakturajournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här kundfakturan. Ni kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton och moms" för "Kundfordran", "Kontant", "Öresavrundning", "Moms 1", "Moms 2" och "Moms 3".

Konto
Här visas ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan

Debet
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här visas ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här visas ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida