Header Ändra kreditfaktura

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en kreditfaktura. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en kreditfaktura:


Fakturauppgifter
Kreditakturanr
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en kreditfaktura.

Krediterar faktura
Här visas kundfakturanumret på den kundfaktura som blir krediterad av den här kreditfakturan.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som den krediterade kundfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn.

Vår kontaktperson
Här skriver ni in ert företags kontaktperson för frågor när det gäller den här kreditfakturan.

Er kontaktperson
Här skriver ni in kundens kontaktperson för frågor när det gäller den här kreditfakturan.

Fakturadatum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för kreditfakturan. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för kreditfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för kredit. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för kreditfakturan. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Valuta
Här visas valutan för den krediterade kundfakturan.

Valutakurs
Här visas valutakursen för den krediterade kundfakturan.

Lägg automatiskt till nya kunder och produkter i kund- och produktregister
Kryssa i den här rutan om ni vill att en tillagd kund eller tillagda produkter i kreditfakturan som inte redan finns i respektive register skall läggas till i dessa register automatiskt.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Ni kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Enhetspris
Här visas produktens enhetspris om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om enhetspris saknas.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som ska vara med i kreditfakturan.

Enhet
Här visas produktens enhet om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Rabatt
Här visas en radrabatt i procent om ni valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här rabatten eller skriva in en egen rabatt om rabatt saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från enhetspris, antal och rabatt.

Moms
Här visas produktens momssats om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja en annan momssats genom att dubbelklicka i fältet.

Konto
Här visas försäljningskontot för produkten om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja ett annat konto skriva in ett nytt konto eller välja ett nytt konto om kontonummer saknas. Kontonumret visar på hur produktraden skall bokföras.

Resultatenhet
Här kan ni skriva in eller välja en resultatenhet för produktraden, det här har betydelse för vilken resultatenhet produktraden skall bokföras på.

Projekt
Här kan ni skriva in eller välja ett projekt för produktraden, det här har betydelse för vilket projekt produktraden skall bokföras på.

Kunduppgifter
Fakturaadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Fakturaadress: Adress
Här visas kundens postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Fakturaadress: Postort
Här visas kundens postort för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Fakturaadress: Land
Här visas kundens land för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Leveransadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Leveransadress: Adress
Här visas kundens postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Leveransadress: Postort
Här visas kundens postort för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Leveransadress: Land
Här visas kundens land för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Fakturatext
Här visas kreditfakturatexten från företagsinställningarna, ni kan ändra den här standardtexten för den här kreditfakturan eller skriva in en ny text om fakturatext saknas.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan hämtad från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra den här dröjsmålsräntan för den här kreditfakturan eller skriva in en ny dröjsmålsränta om dröjsmålsränta saknas.

EU-försäljning varor
Den här rutan är ikryssad den krediterade kundfakturan avser försäljning och leverans av varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Den här rutan är ikryssad om den krediterade kundfakturan avser försäljning till ett annat EU-land utanför Sverige där ert företag är mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och ert företag säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Konton och moms
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat den krediterade kundfakturan, ni kan ändra det här kontot för den här kreditfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Momsfri
Den här rutan är ikryssad om försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från den krediterade kundfakturan, ni kan ändra den här momssatsen.

Kontering
Här visas hur den här kreditfakturan kommer att bokföras i kreditfakturajournalen, och hur den här kreditfakturan kommer påverka den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget när kreditfakturajournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här kreditfakturan. Ni kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton och moms" för "Kundfordran", "Kontant", "Öresavrundning", "Moms 1", "Moms 2" och "Moms 3".

Konto
Här visas ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan.

Debet
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här visas ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här visas ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.

Kreditfakturan är bokförd
Den här kryssrutan är ikryssad om kreditfakturan blivit utskriven i en kreditfakturajournal och bokförd enligt kreditfakturajournalens bokföringsunderlag.

Lagerför
Kryssa i den här rutan om ni vill att produkterna i kreditfakturan skall vara med i lagerberäkningen för antalet i lager.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida