Header
Ändra aktiv kontoplan

I det här formuläret kan ni ändra uppgifterna för befintliga konton men även ta bort och lägga till nya konton i den aktiva kontoplanen för bokföringsåret.

Ni ändrar uppgifterna genom att ersätta texten i ifyllda fält, genom att skriva in text i tomma fält eller genom att välja momskoder i en uppslagskolumn. Markera önskade konton och tryck på knappen "Del" på tangentbordet eller på knappen "Radera konton" för att ta bort konton.

Sista raden i kontoplanen är alltid tom och ni lägger till nya konton genom att fylla i kontoinformation på den sista raden.

Ni kan uppdatera SRU-koderna, momskoderna och rapportkoderna i den aktiva kontoplanen genom att trycka på knappen "Importera" och välja en kontoplan varifrån ni vill hämta de nya koderna.

När ni har gjort ändringar såsom att ni har lagt till, ändrat, tagit bort konton eller uppdaterat SRU-koderna måste ni trycka på knappen "Spara" för att ändringarna skall gälla.

Följande fält finns när ni ska lägga till, ta bort och ändra i konton:


Namn
Här kan ni skriva in ett valfritt namn på kontoplanen.

Baserad på
Här visas den standardkontoplan som den aktiva kontoplanen är baserad på.

Taxeringsår
Här visas det taxeringsår för vilka SRU-koderna är giltiga, ni kan även själva ändra det här.

Kontoplantyp
Här visas kontoplanstypen för kontoplanen vilken styr hur resultat- och balansrapport skall ställas upp. Kontoplanstypen EUBAS97 gäller för alla baskontoplaner från 1997 och därefter. Ni kan genom att välja kontoplanstyp i uppslagskolumnen ändra kontoplanstypen för kontoplanen.

Aktivt
En bock i rutan innebär att kontot finns med i uppslagskolumnen vid bokföring av verifikationer och att kontot finns med när ni skriver ut kontoplanen. Ni kan avmarkera konton för att begränsa listan av konton till de som ni använder.

Konto
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Momskod
Momskoden anger vid vilken rubrik i momsrapporten saldot för respektive konto skall summeras. Det är bara vissa konton som ska finnas med på momsrapporten, det vill säga alla konton skall inte tilldelas en momskod.

SRU
Används för att ett standardiserat räkenskapsschema ska kunna skapas. Räkenskapsscheman används vid deklaration och rapportering till Skatteverket. SRU-koderna är utformade av skatteverket och varje konto skall ha en SRU-kod knuten till sig.

Rapportkod
Används till att upprätta det förenklade årsbokslutet.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring