Header Skapa verifikationer

I det här formuläret registrerar ni nya verifikationer och ni kan registrera ett obegränsat antal konteringsrader för varje verifikation.

När ni skall registrera nya verifikationer skriver ni in en beskrivande text för affärshändelsen eller väljer en sparad konteringsmall från uppslagskolumnen i fältet "Beskrivning". Ni fyller sedan i eller väljer ett datum för den affärshändelse som verifikationen avser och slutligen skriver ni in eller väljer kontonummer, projekt och resultatenhet samt fyller i belopp i debet eller kredit för varje konteringsrad.

Om ni vill spara era konteringsrader som en konteringsmall, checkar ni i rutan framför "Spara som konteringsmall" och om ni vill ta bort en konteringsrad markerar ni den här raden och trycker på knappen "Radera rad" eller på knappen "Del" på tangentbordet.

När ni har registrerat verifikationen trycker ni slutligen på knappen "Registrera" och ni kan registrera en ny verifikation. Observera att era konteringsrader måste balansera i kredit och debet kolumnerna, det vill säga differensen måste vara noll, för att ni skall kunna registrera en verifikation.

Ni kan flytta mellan konteringscellerna genom att använda "Tab" eller "Enter" på tangentbordet. Om ni flyttar mellan konteringscellerna med "Enter" stannar tabbordningen efter kreditkolumnen och differensen fylls i automatiskt i debet eller kredit.

Följande fält finns när ni skall registrera en ny verifikation:


Verifikation
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
I det här fältet väljer eller skriver ni in ett datum för den affärshändelse som verifikationen avser. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan även stega er upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.

Beskrivning
Här skriver ni in en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör. Texten kan väljas från en uppslagskolumn och är då kopplad till en konteringsmall.

Spara som konteringsmall
Checka i den här rutan för att spara er registrerade verifikation som en konteringsmall, de konteringsrader ni har registrerat sparas utan belopp tillsammans med verifikationstexten.

Konto
Här skriver ni in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt valt kontonummer enligt ovan

Debet
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här kan ni välja eller skriva in ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här kan ni välja eller skriva in ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida